แนวทางการจัดทำรายงาน Environmental and Social Management Plan : ESMP

Environmental and Social Management Plan : ESMP

การจัดทำรายงานตามแผนการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและสังคม โดยได้ยึดตามหลักของสถาบันทางด้านการเงินระหว่างประเทศ (International Finance Corporation; IFC) ภายใต้เงื่อนไขของธนาคารโลก โดยยึดกรอบมาตรฐานตามที่ได้ดำเนินการจากข้อกำหนดของ Performance Standards (PS 1-8) ได้จำแนกออกเป็น 8 หลักมาตรฐาน ซึ่งโครงการฯ แต่ละประเภทจะต้องยึดถือและปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวฯ และจัดทำรายงานต่อสถาบันทางด้านการเงินฯ ทั้งนี้รูปแบบของการจัดทำรายงานฯ จะมีหลักการจัดทำรายงานตามแนวทางตามข้อปฏิบัติของ Environmental, Health, and Safety Guidelines ซึ่งแต่จะแตกต่างกันตามประเภทและขนาดของโครงการฯ

แนวทางการจัดทำรายงาน Environmental and Social Management Plan : ESMP แสดงรายละเอียดของมาตรฐานการปฏิบัติดังนี้

 • มาตรฐานการปฏิบัติที่ 1 การประเมินและการจัดการความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมและผลกระทบ (PS-1: Assessment and Management of Environmental and Social Risks and Impacts)
 • มาตรฐานการปฏิบัติที่ 2 สถานภาพแรงงานและการทำงาน (PS-2: Labor and Working Conditions)
 • มาตรฐานการปฏิบัติที่ 3 ประสิทธิภาพของแหล่งทรัพยากรและการป้องกันมลพิษ (PS-3: Resource Efficiency and Pollution Prevention)
 • มาตรฐานการปฏิบัติที่ 4 ระบบสุขภาพชุมชน ความปลอดภัยและความมั่นคง (PS-4: Community Health, Safety, and Security)
 • มาตรฐานการปฏิบัติที่ 5 การครอบครองจัดหาที่ดินและการโยกย้ายถิ่นฐาน (PS-5: Land Acquisition and Involuntary Resettlement)
 • มาตรฐานการปฏิบัติที่ 6 การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ และการจัดการแหล่งทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน (PS-6: Biodiversity Conservation and Sustainable Management of Living Natural Resources)
 • มาตรฐานการปฏิบัติที่ 7 กลุ่มชนเผ่าพื้นเมือง (PS-7: Indigenous Peoples)
 • มาตรฐานการปฏิบัติที่ 8 มรดกทางวัฒนธรรม (PS-8: Cultural Heritage)
 • หลักปฏิบัติที่ 9: รายงานผลและติดตามตรวจสอบอย่างอิสระ (Principle 9: Independent Monitoring and Reporting)
 • หลักปฏิบัติที่ 10: การรายงานผลและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (Principle 10: Reporting and Transparency)

OBEC Engineering and Construction Co., Ltd

Bangkok Office Address: 
100/16, Vision Smart City, Nakhon-In Rd, Tambon Talat Kwan, Amphoe Muang, Nonthaburi 11000 Tel 02-157-1402-3

Contract for Work
Cell phone: (+66) 088-165-5656, (+66) 091-861-4122, (+66) 082-486-4990
Website: http://www.obecengineer.com

http://www.obecenvironmental.services

Decommissioning Environmental Management Plan, Environment Due Diligence, Environmental and Social Management Plan, Environmental Monitoring Plan, Environmental Risk Assessment, Environmental Services, Environmental Site Assessments, Equator Principles, การจัดการวางแผนทางด้านสิ่งแวดล้อมในช่วงรื้อถอน, การจัดทำรายงานมาตรฐานการปล่อยสินเชื่อ, การประเมินการตรวจสอบสถานะของกิจการ, การประเมินความเสี่ยงทางด้านสิ่งแวดล้อม, การประเมินพื้นที่ด้านสิ่งแวดล้อม, การวางแผนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม, การวางแผนทางด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม, ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในโรงงานอุตสาหกรรม, บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม, รับตรวจคุณภาพสิ่งแวดล้อม, รับตรวจวัดสิ่งแวดล้อมโรงงาน

กรอบและแนวทางการจัดทำรายงานอีเควเตอร์ (EQUATOR PRINCIPLES) ตามหลักของสถาบันทางด้านการเงินระหว่างประเทศ (International Finance Corporation : IFC)

กรอบและแนวทางการจัดทำรายงานอีเควเตอร์ (EQUATOR PRINCIPLES) ตามหลักของสถาบันทางด้านการเงินระหว่างประเทศ (International Finance Corporation; IFC)

http://www.obecenvironmental.services

ภายใต้เงื่อนไขของธนาคารโลก โดยมีข้อกำหนดของประเภทโครงการก่อสร้างอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ที่มีมูลค่ามากกว่า 10 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ต้องแสดงหลักฐานและจัดทำรายงานดังกล่าว ยื่นต่อสถาบันที่ปรึกษาทางด้านการเงินระหว่างประเทศ (EPFIs) เพื่อให้พิจารณาดำเนินงานก่อนการปล่อยเงินกู้แก่โครงการฯ และช่วยลดความเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบทางด้านลบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม ในฐานะของผู้ให้คำปรึกษาทางด้านการเงินและที่ปรึกษาฯ นั้น เริ่มเข้ามามีบทบาทในการทำงานร่วมกัน เพื่อจำแนก ประเมิน และจัดการความเสี่ยงทางด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม รวมถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากโครงการประเภทต่างๆ อย่างไรก็ตาม แสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม ตามหลักบรรษัทภิบาลของทุกหน่วยงานของสถาบันที่ปรึกษาทางด้านการเงินฯ ปัจจุบันสถาบันที่ปรึกษาทางด้านการเงินฯ จากจำนวน 91 แห่ง จาก 37 ประเทศทั่วโลก ได้ดำเนินการร่วมลงนามและยึดตามหลัก
อีเควเตอร์ของปล่อยสินเชื่อครอบคลุมมากกว่าร้อยละ 70 เป็นต้น

แนวทางการจัดทำรายงานตามหลักของอีเควเตอร์ (EQUATOR PRINCIPLES REPORT) ประกอบด้วย 10 หลักปฏิบัติ ดังนี้
• หลักปฏิบัติที่ 1: ทบทวนและการจัดจำแนก (Principle 1: Review and Categorisation)
• หลักปฏิบัติที่ 2: การประเมินทางด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม (Principle 2: Environmental and Social Assessment)
• หลักปฏิบัติที่ 3: การปฏิบัติตามมาตรฐานทางสิ่งแวดล้อมและสังคม (Principle 3: Applicable Environmental and Social Standards)
• หลักปฏิบัติที่ 4: ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม และแผนปฏิบัติงานอีเควเตอร์ (Principle 4: Environmental and Social Management System and Equator Principles Action Plan)
• หลักปฏิบัติที่ 5: การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Principle 5: Stakeholder Engagement)
• หลักปฏิบัติที่ 6: การจัดการข้อร้องเรียน (Principle 6: Grievance Mechanism)
• หลักปฏิบัติที่ 7: การตรวจประเมินอย่างอิสระ (Principle 7: Independent

OBEC Engineering and Construction Co., Ltd

Bangkok Office Address: 
100/16, Vision Smart City, Nakhon-In Rd, Tambon Talat Kwan, Amphoe Muang, Nonthaburi 11000 Tel 02-157-1402-3

Contract for Work
Cell phone: (+66) 088-165-5656, (+66) 091-861-4122, (+66) 082-486-4990
Website: http://www.obecengineer.com

http://www.obecenvironmental.services

ผลการดำเนินงานการจัดทำรายงาน

 • Equator Principles (EP’s) and Environmental and Social Management Plan (ESMP) Report for Natural Gas Transmission Pipeline to Steam and Electricity Generating Unit Project, Banpong Utilities Company Limited (EGCO Group) at Ratchaburi Province, THAILAND, 2016-2017. (Construction and Operation Phase)
 • Equator Principles (EP’s) and Environmental and Social Management Plan (ESMP) Report for Steam and Electricity Generating Unit Project, Banpong Utilities Company Limited (EGCO Group) at Ratchaburi Province, THAILAND, 2016-2017. (Construction and Operation Phase)
 • Equator Principles (EP’s) and Environmental and Social Management Plan (ESMP) Report for Natural Gas Transmission Pipeline to Electricity and Steam Generating Cogeneration Project, Klong Luang Utilities Company (EGCO Group) at Pathumthani Province, THAILAND, 2016-2017. (Construction and Operation Phase)
 • Equator Principles (EP’s) and Environmental and Social Management Plan (ESMP) Report for Electricity and Steam Generating Cogeneration Project, Klong Luang Utilities Company (EGCO Group) at Pathumthani Province, THAILAND, 2016-2017. (Construction and Operation Phase)
 • Noise Emission and Noise Contour Map Report, Chaiyabhumi Wind Farm Project, Chaiyabhumi Wind Farm Company Limited, (EGCO Group), at Sub Yai subdistrict, Sub Yai district, Chaiyaphum province, THAILAND, 2016-2017. (Operation Phase)

Decommissioning Environmental Management Plan, Environment Due Diligence, Environmental and Social Management Plan, Environmental Monitoring Plan, Environmental Risk Assessment, Environmental Services, Environmental Site Assessments, Equator Principles, การจัดการวางแผนทางด้านสิ่งแวดล้อมในช่วงรื้อถอน, การจัดทำรายงานมาตรฐานการปล่อยสินเชื่อ, การประเมินการตรวจสอบสถานะของกิจการ, การประเมินความเสี่ยงทางด้านสิ่งแวดล้อม, การประเมินพื้นที่ด้านสิ่งแวดล้อม, การวางแผนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม, การวางแผนทางด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม, ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในโรงงานอุตสาหกรรม, บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม, รับตรวจคุณภาพสิ่งแวดล้อม, รับตรวจวัดสิ่งแวดล้อมโรงงาน

บริษัทที่ปรึกษา ให้บริการทางด้านการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมฯ และจัดทำรายงานทางด้านสิ่งแวดล้อมฯ (Environmental Services Experience)

บริษัทที่ปรึกษา ให้บริการทางด้านการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมฯ และจัดทำรายงานทางด้านสิ่งแวดล้อมฯ (Environmental Services Experience)

• การจัดทำรายงานมาตรฐานการปล่อยสินเชื่อของที่ปรึกษาทางด้านการเงินระหว่างประเทศ
(Equator Principles; EP’s) จำนวน 10 หลักมาตรฐาน ที่มา: http://www.equator-principles.com
• การวางแผนทางด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม (Environmental and Social Management Plan; ESMP)
• การวางแผนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Environmental Monitoring Plan; EMP)
• การประเมินความเสี่ยงทางด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Risk Assessment)
• การประเมินพื้นที่ด้านสิ่งแวดล้อม (Phase I-II: Environmental Site Assessments; ESA)
• การประเมินการตรวจสอบสถานะของกิจการ (Environment Due Diligence)
• การจัดการวางแผนทางด้านสิ่งแวดล้อมในช่วงรื้อถอน (Decommissioning Environmental Management Plan)

OBEC Engineering and Construction Co., Ltd

Bangkok Office Address:
100/16, Vision Smart City, Nakhon-In Rd, Tambon Talat Kwan, Amphoe Muang, Nonthaburi 11000 Tel 02-157-1402-3

Contract for Work
Cell phone: (+66) 088-165-5656, (+66) 091-861-4122, (+66) 082-486-4990
Website: http://www.obecengineer.com

http://www.obecenvironmental.services

Environmental Services, รับตรวจคุณภาพสิ่งแวดล้อม, รับตรวจวัดสิ่งแวดล้อมโรงงาน, บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม, บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมโรงงาน, บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม, ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในโรงงานอุตสาหกรรม